Palvelut

Teemme lähes kaikkea. Patenttiriidoille, avaruusoikeudelle sekä vesijättömaan muodostamistoimituksille sanomme kohteliaasti ei kiitos.

 

Foto: Stadin kaupunginmuseo, Eeva Rista ja Simo Rista

Avioero-oikeus

Avioeron jälkeen yhteinen ja oma omaisuus lasketaan yhteen. Summasta vähennetään yhteiset ja omat velat. Loppusummat lasketaan yhteen, ja kummankin puolison ns. avio-osa on puolet tästä summasta. Riippuen siitä, mitä viivan alle jää, kumpikin pitää omansa, maksaa taikka saa tasinkoa toiselta puolisolta. Tästä pääsäännöstä on paljon poikkeuksia mm. avioehdon, omaisuuden hankkimistavan tai entisen puolison kohtuullisen elatuksen perusteella.

Foto: Stadin kaupunginmuseo, Eeva Rista ja Simo Rista

Kauppasopimukset

Yrityksille voi tulla tarve juristin apuun esimerkiksi toisen osapuolen vedotessa tavaran tai palvelun virheeseen, jättäessä laskuja maksamatta tai päättäessä sopimuksen ennenaikaisesti. Useimmiten erimielisyyksistä päästään sovinnolliseen ratkaisuun. Sopimuksen syntymistä useimmiten vauhdittaa, jos neuvotteluissa on mukana lakimies, joka pyrkii aktiivisesti etsimään sovinnollista ratkaisua. Viime kädessä riitaa ratkotaan joko yleisessä oikeudessa tai välimiesoikeudessa, mikä kasvattaa yleensä kummankin osapuolen kustannuksia. Myös aikaa kuluu, pahimmillaan vuositolkulla.

Foto: Stadin kaupunginmuseo, Eeva Rista ja Simo Rista

Liikehuoneistojen vuokrasopimukset

Toimitilat ovat iso investointi ja tärkeä kustannustekijä monien alojen yrityksille. Hyvän vuokrasuhteen merkitys korostuu, jos yritys joutuu tekemään vuokratiloihin isoja muutoksia, vuokra on hyvin edullinen tai mikäli vastaavia tiloja ei ole saatavissa hyvällä liikepaikalla. Sopimuksen irtisanominen tai purkaminen voi pahimmillaan olla katastrofi vuokralaisyrityksille. Vuokranantajan puolella maksamattomat vuokrat tai vuokralaisen häätäminen voivat olla isoja ongelmia, jolloin lakimiesavun käyttäminen yleensä kannattaa.

Foto: Stadin kaupunginmuseo, Eeva Rista ja Simo Rista

Kuljetus- ja liikenneoikeus

Toimistomme lakimiehellä on useamman vuoden kokemus vaativienkin kuorma-auto-, linja-auto- ja taksiliikenteen työnantajien avustamisesta niin työ- kuin muissakin riitaisuuksissa. Tiekuljetussopimuksissa on erityispiirteitä, jotka eivät ole tuttuja edes useimmille lakimiehille. Asiantuntijan käyttäminen vie asioita eteenpäin ja ehkäisee tietämättömyydestä johtuvia turhia oikeudenmenetyksiä.

Foto: Stadin kaupunginmuseo, Eeva Rista ja Simo Rista

Muut pk-yritysten lakiasiat

Osakassopimus puuttuu valtaosalta sellaisista yrityksistä, joille siitä olisi hyötyä. Sopimus on ehkä laadittu, mutta siitä puuttuvat ratkaisuvälineet käytännössä yleisimpiin ongelmatilanteisiin, kuten osakkaan sairastumiseen, eläköitymiseen, osuuden myymiseen ja velkavastuiden jakamiseen. Hyvässä toimistomme laatimassa osakassopimuksessa on 50 – 70 kohtaa, joiden sopiminen ennalta ehkäisee ainakin kolme neljästä riidasta jatkossa. Avustamme myös yritysten yhtiömuodon muutoksissa, sulautumisissa, jakautumisissa ym. yhtiöoikeudellisissa asioissa.

Foto: Stadin kaupunginmuseo, Eeva Rista ja Simo Rista

Perintöoikeus

Ihmisen kuolemaan voi varautua avioehto- ja testamenttimääräyksillä. Testamenttien laatiminen on yleistymässä, mutta edelleen noin yhdeksän kymmenestä pesästä jaetaan ilman testamenttia. Erityisesti ns. uusperheissä huolella laadittu testamentti on kullan arvoinen, koska jakotoimituksista voi tulla todella monimutkaisia useine osituksineen ja erilaisine pesäosuuksineen. Kuoleman jälkeen omaiset joutuvat maksamaan perintöveroa ja jossakin vaiheessa jakamaan kuolinpesän. Lakiosasäännöt ovat ehdottomia, mutta lukuisista muista asioista voidaan vapaasti sopia. Asiantunteva lakimiehemme on osallistunut kymmenien enemmän tai vähemmän sopuisien kuolinpesien jakamiseen. Myös hoitotestamenttien ja edunvalvontavaltuutuksien laatiminen on tuttua.

Rikosasiat, erityisesti talousrikokset

Rikoksesta syytetty joutuu useimmiten maksamaan omat oikeudenkäyntikulunsa, paitsi mikäli hänet vapautetaan kokonaan syytteestä. Tämä korostaa avustavan lakimiehen kokemuksen ja osaamisen merkitystä. Asiat pitää saada selvitettyä nopeasti ja kustannustehokkaasti. Syytetyn penkille joutuminen on useimmille asiakkaillemme ensimmäinen ja toivottavasti viimeinen kerta. Juristin apua tarvitaan usein jo esitutkintavaiheessa, mikäli asia on monimutkainen eikä asiakkaamme mielestään ole syyllistynyt rikolliseen menettelyyn. Erilaisissa talousrikoksissa aineistoa kertyy helposti tuhansia sivuja, mistä puolustuksen rakentaminen vaatii osaavan ja pätevän lakimiehen apua.

Foto: Stadin kaupunginmuseo, Eeva Rista ja Simo Rista

Työoikeus

Noin kaksi kolmasosaa pienten ja keskisuurten yritysten riidoista liittyy työsuhteisiin. Työsopimusten päättyminen ja mahdolliset palkkasaatavat ovat myös käräjäoikeuksissa suurin yksittäinen jutturyhmä. Toimistomme lakimies on vuodesta 1994 eri tehtävissä avustanut yrittäjiä työsuhdeongelmissa. Hän on myös ollut kahdeksan vuotta toiminnanjohtajana työnantajajärjestö Suomen Hiusyrittäjät ry:ssä, joka neuvottelee yksinään Palvelualan Työntekijäliitto PAM ry:n kanssa työehtosopimukset ja selvittelee alan yrityksissä syntyneitä riitatapauksia. Sekä TES:ien piirissä olevien että ilman sopimusta toimivien alojen työsuhdeasiat ovat siten erittäin tuttuja toimistollemme.

Foto: Stadin kaupunginmuseo, Eeva Rista ja Simo Rista

Sopimusoikeus

Yritysten välisiä sopimuksia ei tyypillisesti koske mikään lainsäädäntö, kun sopimusten sisällöstä, muuttamisesta tai päättymisestä tulee riitaa toisen sopijapuolen kanssa. Mikäli lain säännöksiä on, ne ovat tavallisesti niin ympäripyöreitä, että erilaisten sopimusriitojen ratkaiseminen onnistuu parhaiten neuvottelemalla. Tämä koskee niin vuokra-, vahingonkorvaus-, alihankinta-, työvoiman vuokraus- kuin johtajasopimuksiakin. Usein sopimuksia koskevat erimielisyydet pitää ratkaista nopeasti, mihin toimistollamme on vankkaa kokemusta ja asiantuntemusta. Ihannetapauksissa jo sopimusta laadittaessa on käytetty apuna lakimiestä, mikä ehkäisee ennalta suurimman osan myöhemmistä sopimusriidoista.

Kuva: Helsingin kaupunginmuseo, Eeva Rista ja Simo Rista

Yritysten erimielisyydet ja riidat

Suurin osa yritysten riitaisuuksista koskee työsuhteita. Myös muissa asioissa voidaan joutua neuvotteluihin tai käräjäkäsittelyihin, joihin kannattaa ottaa lakimies mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Juristimme hoitamat sadat riitatapaukset antavat vankkaa pohjaa sovintoon pyrkimisessä. Asioiden hoitaminen itse saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa oikeuksien menettämiseen esim. erilaisten määräaikojen takia. Pelkkä toimeksiannosta kysyminen ei vielä aiheuta laskutusta, mikäli päädymme siihen, ettei juristin apua tällä kertaa tarvita. Ota rohkeasti yhteyttä, niin mietimme yhdessä, mitä olisi järkevintä tehdä!

Foto: Stadin kaupunginmuseo, Eeva Rista ja Simo Rista

Vahingonkorvaukset

Vahingonkorvaukset eivät Suomessa lankea maksuun kuin amerikkalaisissa TV-sarjoissa. Lain mukaan korvausvelvollisuus on erilainen sopimussuhteissa ja niiden ulkopuolella. Tuomioistuimen määräämä vahingonkorvaus usein yllättää pienuudellaan. Olennainen rajoitus on, että Suomessa kuten muuallakin Euroopassa korvataan vain aiheutunut vahinko, ei sen ylittäviä rangaistusluonteisia korvauksia. Myös vahingon määrä, aiheuttajan tahallisuus tai huolimattomuus sekä vahingon syy-yhteys tiettyyn tekoon tai laiminlyöntiin pitää näyttää toteen. Ilman lakimiehen apua juttu saattaa kääntyä väärään suuntaan, sillä vahingonkorvausjuridiikka on varsin vaativaa summien suuruudesta riippumatta.